wczytywanie

Statut

STOWARZYSZENIA „Związek Szczyrzycan” w Szczyrzycu

      I.Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Związek Szczyrzycan” w Szczyrzycu, zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Związkiem.

§ 2

Siedzibą Związku jest Szczyrzyc – kod poczt. 34-623 – położony w województwie małopolskim, na styku powiatu limanowskiego i   myślenickiego, a terenem działalności są gminy: Jodłownik , Dobra i  Mszana Dolna.

§ 3

Związek jest zarejestrowany na czas nieograniczony i  posiada osobowość prawną.

    II. Zadania i  środki działania

§ 4

Pierwszoplanowymi zadaniami Związku są: troska o rozwój gospodarczy, kulturalny   i  oświaty ( w tym oświaty zdrowotnej) Szczyrzyca i  okolicznych miejscowościachBeskidzie Wyspowym.

§ 5

Do realizacji powyższego zadania Związek zmierza przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa przez :

a) popieranie  wysiłków zmierzających do uaktywnienia gospodarczego Szczyrzyca i  okolicy,

b)prowadzenie i  popieranie wszelkich badań i prac naukowych dotyczących regionu szczyrzyckiego, w szczególności tych, które mogłyby wpłynąć na perspektywy przyszłego rozwoju gospodarczego i  kulturalnego, staranie o publikację drukiem cenniejszych wyników badań,

c popieranie i  współudział w finansowaniu- w miarę posiadanych możliwości- inwestycji o charakterze kulturalno-oświatowym, zdrowotnym i  turystyczno-sportowym, realizowanych w ramach czynów społecznych,

d) mobilizowanie mieszkańców Szczyrzyca o okolicy do efektywnej działalności, zwłaszcza w trakcie podejmowania i  realizacji czynów społecznych- przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami,

e) pielęgnowanie kultury regionalnej, wyrabianie i  rozbudzanie zmysłu artystycznego wśród miejscowej młodzieży,

f) powołanie regionalnego zespołu pieśni i  tańca przy jednoczesnym podjęciu pracy nad wydaniem zbioru pieśni, tańców i  obrzędów szczyrzyckich,

g) współudział w organizowaniu życia kulturalnego, urządzaniu odczytów, imprez artystycznych, spotkań z pisarzami itp.,

h) popularyzowanie letniskowych i  turystyczno-krajoznawczych walorów Szczyrzyca i   jego okolic,

i)utrzymanie kontaktu z ziomkami przebywającymi poza Szczyrzycem, by w ten sposób   ułatwić  im włączenie się do pracy dla dobra wsi rodzinnej,

j)              włączanie się w projekty, w tym partnerskie mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu

k)            działalność edukacyjno-oświatowa nakierowana na dzieci, młodzież i dorosłych mająca na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowo-krajoznawczym regionu,

l)               włączanie się i realizacja inicjatyw ekonomii społecznej.

  III. Członkowie Związku- ich prawa i  obowiązki

§ 6

Członkiem Związku może być każda osoba fizyczna o nienagannej przeszłości; która:

a) ukończyła 18 lat,

b)zgłosiła swe przystąpienie do Związku,

c) zostanie do niego przyjęta w drodze głosowania przez Zarząd Związku.

W razie odmownej decyzji Zarządu, ubiegającemu się o przyjęci do Związku przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Członkiem Związku może być ponadto osoba prawna.

§ 7

Każdy członek Związku ma prawo:

a uczestniczenia i  wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wyboru i  wybieralności do władz Związku,

b) korzystania z wszelkich istniejących urządzeń Związku na warunkach ustalonych przez Zarząd,

c)korzystania z wszelkich ulg i  udogodnień, jakie Związek w statutowym wypełnianiu swych zadań zapewnia członkom,

d) noszenia odznaki Związku, zaakceptowanej przez właściwy organ spraw wewnętrznych.

§ 8

Każdy członek Związku ma obowiązek:

a) popierania działalności Związku w granicach swoich możliwości,

b) przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Związku,

c) proponowania haseł i  idei Związku, zjednywania mu członków i  sympatyków,

d)regularnego wpłacania składek członkowskich ustalonych przez władze Związku.

§ 9

Utrata praw członkowskich następuje przez:

a) wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Związku po uiszczeniu wszelkich zaległych składek,

b) wykreślenie uchwałą Zarządu, podjętą zwykłą większością głosów za zaleganie ze składkami członkowskimi  przez okres co najmniej jednego roku,

c) wykluczenie uchwałą Zarządu za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Związku. Uchwała taka zapada przy obecności 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. Od uchwały wykluczającej przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do Walnego Zebrania Związku.

§ 10

Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do Związku /$ 6/ czy wykluczeniu /$ 9/ winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia członkowi wspomnianej decyzji.Do czasu powzięcia nowej decyzji odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie Związku.

§ 11

Pełnienie funkcji we wszystkich władzach Związku ma charakter pracy społecznej, honorowej, bez pobierania wynagrodzenia.

IV .Składki członkowskie

 

 § 12

Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności dla osób fizycznych ustala co trzy lata Walne Zebranie Związku. Osoby prawne płacą składki w wysokości, które same dobrowolnie zadeklarują.

V. Ustrój i  władze Związku

§ 13

Władzami Związku są:

 • Walne Zebranie Związku

 • Zarząd

 • Komisja Rewizyjna

 • Sąd Koleżeński

Władze Związku:

 1. Walne Zebranie Związku

§ 14

Walne Zebranie Związku jest najwyższą władzą związku i  posiada następujący zakres działania:

a) ustala wytyczne  programowe działalności Związku,

b) rozpatruje i zatwierdza przedstawiane przez Zarząd sprawozdania,

c) rozpatruje wnioski Komisji Rewizyjnej,

d) udziela lub odmawia absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

e) dokonuje wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej , Sądu Koleżeńskiego,

f) podejmuje uchwały w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn, kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości,

g) zatwierdza roczne plany pracy, budżet i bilans Związku,

h)uchwala statut oraz jego zmiany,

i) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Związku,

j) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach , które z uwagi na swą szczególną ważność wymagają przejawu woli całego Związku.

§ 15

Uchwały Walnego Zebrania Związku zapadają zwykłą większością głosów członków z wyjątkiem uchwał o zmianach statutu i rozwiązania Związku, które wymagają większości 2/3 głosów ogólnej liczby członków przy obecności 2/5 uprawnionych do głosowania.

Zwołane ewentualnie w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 16

Walne Zebrania Związku bywają zwyczajne sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze i nadzwyczajne.

a)Zwyczajne (Walne) Zebranie sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz do roku. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd raz na trzy lata. Zarząd zawiadamia o terminie zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego zwołaniem, podając zarazem porządek obrad Zebrania,

b)Nadzwyczajne Zebranie Związku jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej 1/3 członków Związku.

§ 17

W Walnym Zebraniu Związku biorą udział wszyscy członkowie Związku.

B.Zarząd Związku

§ 18

Zarząd związku kieruje praca Związku. Jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Związku i odpowiada przed nim za swą działalność,

§ 19

Zarząd składa się z 5-8 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i 1-4 członków. Wybierany jest na trzy lata.

Uzupełnienie składu Zarządu następuje w trybie ustalonym w $ 21 niniejszego statutu.

§ 20

Zarząd winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.

§ 21

W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu  w czasie kadencji wchodzi w trybie kolejności wybrany zastępca.

§ 22

Zebrania Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jego członków. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o wykluczeniu członków, które wymagają większości 2/3 głosów.

§ 23

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz  na kwartał; zwołuje je Przewodniczący zarządu, zawiadamiając równocześnie jego członków o porządku dziennym.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie- w oparciu o ustalony plan-działalnością Związku,

b) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Związku,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Związku,

d)opracowanie preliminarzy budżetowych planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz wydawanie regulaminów, wszelkich instrukcji i informatorów wewnętrznych,

e) gospodarowanie funduszami i majątkiem Związku w granicach określonych budżetem oraz dokonywanie niezbędnych przerzutów budżetowych,

f) powoływanie kół członków Związku do realizacji poszczególnych celów statutowych,

g) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,

h)decydowanie o wykluczenie członka ze Związku i rozpatrywanie odwołań w sprawnie nieprzyjęcia do Związku/por.6 i 10/

i)zatrudnianie lub zwalnianie ewent. Pracowników,

j) reprezentowanie Związku na zewnątrz przez przewodniczącego i sekretarza.

 

C.Komisja Rewizyjna Związku

§ 25

Komisja Rewizyjna Związku wybierana na trzy lata najwyższym organem kontrolującym Związku.

Do jej kompetencji należy:

a) kontrola gospodarki finansowej i gospodarczej Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Związku i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Związku oraz wszystkich jego organów,

d) wystąpienie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Związku w wypadkach szczególnej wagi,

e)opracowanie regulaminu pracy dla Komisji Rewizyjnej.

§ 26

Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu.

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków i 2-ch zastępców wybranych przez Walne Zebranie Związku. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 28

W razie ustąpienia członka Komisji w czasie trwania kadencji wchodzi w trybie kolejności wybrany zastępca.

D.Sąd Koleżeński

§ 29

Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie Związku na okres 3-ch lat w składzie

3-ch członków i 2-ch zastępców.

Sąd Koleżeński zbiera się w razie potrzeby.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami, czy też między Zarządem, a członkiem z tytułu przynależności do związku, a także rozpatrywanie zarzutów o charakterze honorowym w sprawach dotyczących działalności w Związku,

b)Rozstrzyganie spraw członków, aż do upomnienia lub udzielenia nagany w wypadkach nieprzestrzegania przez członków statutu, regulaminów i zarządzeń władz Związku,

c)Opracowanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego.

§ 30

W razie ustąpienia członka Sądu w czasie trwania kadencji wchodzi w trybie kolejności wybrany zastępca.

 

VI. Majątek Związku

§ 31

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną.

a)     Działalność nieodpłatna polega w szczególności na:

·         prowadzeniu badań i prac naukowych dotyczących regionu szczyrzyckiego,

·         prowadzeniu działalności edukacyjno – oświatowej w zakresie kultury regionalnej, wyrabianiu i  rozbudzanie zmysłu artystycznego wśród miejscowej młodzieży,

·         prowadzeniu regionalnego zespołu pieśni i  tańca

·         opracowywaniu  publikacji o kulturze regionu szczyrzyckiego,

·         współudziale w organizowaniu życia kulturalnego, urządzaniu odczytów, imprez artystycznych, spotkań z pisarzami itp.,

·         popularyzowaniu letniskowych i  turystyczno-krajoznawczych walorów Szczyrzyca i   jego okolic,

·         utrzymaniu kontaktu z ziomkami przebywającymi poza Szczyrzycem.

 

b)      Działalność odpłatna polega w szczególności na:

 • organizacji imprez kulturalnych przez Związek,
 • organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu tradycji regionu,
 • sprzedaży publikacji oraz nagrań cyfrowych opracowanych przez Związek,
 • sprzedaży pamiątek regionalnych, rzemiosła i sztuki ludowej regionu
 • organizacji gier terenowych i innych form aktywnego wypoczynku promujących walory krajoznawczo- kulturowe regionu.
 • realizacji zadań publicznych określonych w art. 4. 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873).

c)     Prowadzenie działalności odpłatnej wymaga rachunkowego wyodrębnienia - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie

Majątek Związku stanowią:

a) wpisowe i składki członków,

b) darowizny i subwencje.

c) przychody z odpłatnej działalności

 

Rachunkowość Związku prowadzi się zgodnie z przyjętymi w rachunkowości przepisami.

 

VII. Sposób zaciągania zobowiązań

§ 32

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Związku podejmują łącznie: przewodniczący, sekretarz, skarbnik, ewentualnie ich zastępcy albo osoby przez nich uprawnione w granicach pełnomocnictw udzielonych tym osobom przez Walne Zebranie Związku.

Wszelkie pisma i dokumenty Związku wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz.

W sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

 

VIII. Przepisy końcowe

§ 33

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Związku, powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę statutu nie może być wnioskiem nagłym , lecz musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 34

Likwidacja Związku może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Związku powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Związku.

Wniosek o likwidację  nie może być wnioskiem nagłym , lecz musi wpłynąć do Zarządu Związku najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i musi być umieszczony w porządku dziennym.

Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Związku musi być równocześnie powzięta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Związku.

 

Niniejszy Statut dołączony do wniosku o rejestrację zawiera jednolity tekst po uwzględnieniu zmian uchwalonych jednogłośnie w dniu 19 marca 2016 roku przez Walne Zebranie

do_gory